Kế hoạch số 319/KH-PSTW ngày 11/03/2024

Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và sáng tác khẩu hiệu (sologan) Bệnh viện Phụ sản Trung ương