Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Căn cứ theo quyết định số 363/QĐ-PSTW ngày 12/04/2022 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Bệnh viện Phụ sản Trung  ương.